TOOL RIOT V1

Để Hack Thành Công 100% Vui Lòng Cài Đầy Đủ Driver

DOWNLOAD TOOL  MK : 123 

Nếu inject không được thì copy 2 files hotfix Vào tệp liên minh 
Ví Dụ : C:\Riot Games\League of Legends\Game


VIDEO HƯỚNG DẪN -> SV RIOT VNG youtube.com